LEGO EDUCATION
Съдържание

Ресурсите на LEGO Education могат да се използват по всяко време и по много различни начини, като:

 1. В класната стая: Ресурсите на LEGO Education могат да бъдат интегрирани в редовно обучение в класната стая, като част от STEM или междупредметни проекти, или като част от практически урок, базиран на експериментални дейности. Учителите могат да използват LEGO Education комплекти за дейности, софтуер и онлайн ресурси, за да планират уроци, да ангажират учениците и да оценяват напредъка им.
 2. У дома: Родителите и учениците, които се обучават вкъщи, могат да използват LEGO Education, за да допълнят обучението си и да го направят по-ангажиращо и практично. Има широк набор от налични ресурси, включително комплекти за дейности, онлайн ресурси и софтуер, които могат да се използват за подпомагане на обучението по различни предмети.
 3. По време на следучилищни програми: Ресурсите на LEGO Education могат да се използват като част от извънучилищни програми или клубове, предоставяйки на учениците увлекателни и интерактивни учебни преживявания, които насърчават творчеството, критичното мислене и уменията за решаване на проблеми.
 4. В образованието за хора в неравностойно положение: Ресурсите на LEGO Education могат да бъдат адаптирани за използване с ученици със специални нужди, като им помагат да развият умения и знания в подкрепяща и приобщаваща учебна среда.

Преди преподаване:

 1. Необходимо е да се подготвят материалите и ресурсите, които ще се използват в обучението.
 2. Необходимо е да се избоерат ясни учебни цели за сесията и комплектите Lego да са организирани и готови за употреба.
 3. Необходимо е запознаване с конкретните планове за уроци или дейности и събиране на всички допълнителни материали или ръководства, които може да са необходими. Също така следва да се проверят настройката на работното пространство, да се осигури наличието на всички необходими инструменти или оборудване и да се подготвят всички указания или инструкции за безопасност на участниците.

During a Lego Education session:

 1. Необходимо е да се подпомогне реализацията на динамична и ангажираща учебна среда.
 2. Необходимо е да се насърчава активното участие и сътрудничество между учениците, докато работят с комплектите Lego.
 3. Необходимо е да се насърчава творческа атмосфера, в която учениците могат да експериментират, да решават проблеми и да споделят идеи.
 4. Необходимо е да се наблюдява и оценява ангажираността и разбирането на учениците по време на обучение, като се правят корекции на темпото или подхода, ако е необходимо. Следва да се осигурят насоки и подкрепа, когато е необходимо, гарантиращи че всички изпълняват поставените задачи и разбират целите.
 5. Необходимо е да се насърчава комуникацията и работата в екип, като участниците се учат от опита на другите.

След обучението::

 1. Необходинмо е да се отдели време за обмисляне на дейностите и ангажираността на участниците. Да се оценят резултатите от обучението и ефективността на обучението за постигане на планираните цели.
 2. Необходимо е да се обмисли събирането на обратна връзка от участниците, относно техните наблюдения и гледни точки. Следва да се обърне внимание на всички предизвикателства или области за подобрение, като се използва тази обратна връзка в бъдещите обучения с Lego Education.
 3. Необходимо е да се осигурят възможности на участниците да покажат и споделят своите творения, насърчавайки чувството за постижение и по-нататъшното изследване и учене с Lego Education.
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found